• خدمات VIP تایم صبح و تایم آزاد شامل بدنسازی و استخر می‌باشند.