سالن بدنسازی با تجهیزات حرفه ای

  • تجهیزات جدید
  • دارای دو سالن بزرگ
  • حضور مربی و کمک مربی
  • امکان استفاده از خدمات مربی اختصاصی