سالن پیرایشگاه

  • سالن پیرایش حرفه ای
  • آرایشگر های ماهر
  • تجهیزات آرایشگاهی جدید
  • رعایت اصول بهداشتی