جکوزی آب سرد حرفه ای

  • آب یخ بدون کلر
  • پاشش فشار قوی
  • آب ۱ درجه