سالن تی آر ایکس

  • مربی اختصاصی
  • تجهیزات جدید و حرفه ای
  • سالن مجزا