تمرینات کاردیو با مربی اختصاصی

  • مربی مخصوص
  • پزشک حاضر در سالن
  • تجهیزات حرفه ای